104/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez zakup aparatury medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii oraz pediatrii. Projekt ten przewiduje również zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób, będących główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, tj. przeznaczonych do leczenia chorób układu kostno – stawowego i mięśniowego oraz chorób układu krążenia.

 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na zwiększenie dostępu obywateli do infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich
w nowoczesny sprzęt, stanowiąc inwestycję ukierunkowaną na:

  • stosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w aktualnym zakresie świadczeń,
  • rozszerzenie zakresu świadczeń o innowacyjne metody leczenia,
  • zapewnienie ciągłości i wysokiej jakości świadczeń.

 

Efektem rzeczowym realizacji projekt będzie m.in.

  1. aparatura medyczna zapewniająca bezawaryjne działanie, większą precyzję diagnostyki i wyższą jakość realizacji świadczeń medycznych,
  2. wprowadzenie nowych niedostępnych dotąd metod realizacji świadczeń,
  3. wzrost jakości dotąd realizowanych świadczeń,
  4. poszerzenie zakresu diagnostyki i leczenia
  5. wprowadzenie bardziej efektywnych technologii medycznych, które umożliwią skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów oraz szybszą diagnostykę.

 

Całkowita wartość projektu – 5 384 300,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 576 655,00 PLN

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Projekty unijne_infrastruktura

Fundusze_EU_infrastruktura

SOR

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poprawa jakości świadczeń medycznych realizowanych przez SOR WSZ w Kaliszu nastąpi poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu i aparatury do przebudowywanego Oddziału. Dzięki inwestycji stworzone zostaną optymalne warunki do ratowania życia pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, głównie dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu i aparatury do zorganizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość i efektywność świadczeń medycznych. Jednocześnie spełnione zostaną wszystkie obowiązujące przepisy dot. SOR.
Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści dla pacjentów w postaci przede wszystkim wzrostu potencjału SOR w zakresie lepszej jakości świadczeń. Projekt zwiększy efektywność i przyczyni się do rozwoju ratownictwa medycznego, a jego zakres umożliwi lepsze dostosowanie SOR do potrzeb epidemiologicznych Regionu.

Niniejszy projekt ukierunkowany jest na rozwiązanie niniejszych problemów poprzez:
• wyposażenie SOR w aparaturę diagnostyczno – monitorującą oraz aparaty wspomagające efektywność procesów ratowania życia i zdrowia pacjentów często obligatoryjne z punktu widzenia obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie SOR, takie jak m.in.:

– cyfrowe aparaty RTG (cyfrowy stacjonarny i śródoperacyjny) oraz do diagnostyki obrazowej (ultrasonografy), co jest kluczowe dla ratowania pacjentów urazowych,
– elektrokardiografy, kardiomonitory (w tym do intensywnej opieki i monitoringu funkcji życiowych), urządzenie do kompresji klatki piersiowej oraz do wspomagania masażu serca CPR,
– centrale monitorujące, analizatory parametrów krytycznych, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, szybkiego przetaczania płynów, znieczulania ogólnego, powierzchniowego ogrzewania pacjenta niezbędne dla diagnostyki i monitorowania pacjentów,
– defibrylator, podgrzewacze płynów infuzyjnych, pompy infuzyjne, respiratory (w tym transportowy dla noworodków i dla dzieci),
– diatermię chirurgiczną,
– elementy wyposażenia SOR takie jak lampy bakteryjne, bezcieniowe, operacyjne, łóżka szpitalne dla dzieci i dorosłych, stoły zabiegowe i operacyjne;

• wzrost jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych,
• poprawę komfortu, ergonomii i efektywności pracy personelu medycznego.

 

Całkowita wartość projektu – 3 564 592,78 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 550 000,00 PLN

Informacje o Programie dostępne są na stronie www.pois.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.Infrastruktura i Środowisko

Fundusze_EU

 

Kliknij aby pobrać prezentację dotyczącą projektu

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było doposażenie Szpitala w 64-rzędowy tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia. Głównym celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych oraz dostosowanie Szpitala do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ.

Kwota całkowita: 5 548 343,53 zł
Kwota dofinansowania: 3 961 954,40 zł
Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 738 019,75 zł
Wkład własny Szpitala: 848 369,38 zł

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I

Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I

W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Tytuł: „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”
Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związany bezpośrednio z procesem leczenia dla:
– Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu,
– Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza,
– Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
– Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Koninie,
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie,
– Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.
W ramach projektu zakupiono łącznie 198 szt. urządzeń i sprzętu medycznego, z czego 107 szt. aparatury trafiło do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu. Są to m.in.:
1. rezonans magnetyczny,
2. neuronawigacja,
3. ultrasonografy,
4. zestaw artroskopowy,
5. zestaw endokopowy,
6. system holterowski,
7. aparat RTG.
Kwota całkowita: 24 887 158,28 zł
Kwota dofinansowania: 24 632 259,08 zł