Ogłoszenie

Kalisz,  22.09.2020 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,działając na podstawie art. 150 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 t. j.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 295 t.j. z późn. zm.)

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 164/2020
z dnia 07.09.2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem:

ogłasza konkurs ofert znak: K-23/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ze specjalizacją chirurgia naczyniowa:

 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 18 września 2020 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2020 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2023 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń znak: K-22/2020

informuje o przyjęciu ofert w następującym zakresie:

 

L.p.

 

Nazwisko Oferenta Zakres
1. Paweł Czaja Koordynowanie programu KOS–zawał oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu KOS-zawał przez lekarza

 

Oferty wskazanych wyżej oferentów spełniają wymogi formalne określone przez Udzielającego zamówienia w „Warunkach konkursu ofert”.

Określone w ofertach kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych, mieszczą się w kwotach jakie Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 t. j.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 149/2020 z dnia 18.08.2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-22/2020 na:

 • Koordynowanie programu KOS–zawał oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu KOS-zawał przez lekarza

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia dostępna na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 21 sierpnia 2020 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 143/2020 z dnia 07.08.2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-21/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy ze specjalizacją chirurgia naczyniowa:

 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 18 sierpnia 2020 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny  w Kaliszu ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO

IM.  LUDWIKA  PERZYNY  W  KALISZU

Kandydat powinien posiadać wymagane kwalifikacje, tj.:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie

lub

 • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018, poz.393):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska –   w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
 3. prawo wykonywania zawodu – w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
 4. opisany prze kandydata przebieg pracy zawodowej;
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem;
 1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5, mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie:

KONKURS NA STANOWISKO  NACZELNEJ  PIELĘGNIARKI  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU,   ul. POZNAŃSKA  79” oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres:

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  przewidywanym terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  składania ofert, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl w zakładce „BIP”.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny (zwanym dalej: Szpitalem) z siedzibą w Kaliszu, kod 62-800, Poznańska 79, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nadesłanych ofert nie będą odsyłane

Odwołanie

Kalisz 17.07.2020 r.

 

Dotyczy konkursu ofert  K-20/2020 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2020- Ogłoszenie z dnia 14.07.2020 r.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje,iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-20/2020 z dnia 14.07.2020 r.  w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Neurochirurgii wraz z Poradnią Neurochirurgiczną – odwołuje konkurs ofert w całości.

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 133/2020
z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-20/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w Oddziale Neurochirurgii wraz z Poradnią Neurochirurgiczną

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 21 lipca 2020 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2020 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 23 lipca 2020 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • w Oddziale Neurochirurgii wraz z Poradnią Neurochirurgiczną – od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.07.2023 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).