Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 151/2022
z dnia 28.11.2022 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-26/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

• pielęgniarki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (pracownia rezonansu)
• techników elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.
W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:
do dnia 8 grudnia 2022 r.
w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:
• od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2026 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 151/2022
z dnia 28.11.2022 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-25/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

• w Oddziale Urologicznym
• w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
• w Poradni Chirurgii Onkologicznej

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.
W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:
do dnia 13 grudnia 2022 r.
w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:
• od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2026 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).

Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-21/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2022- Ogłoszenie z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-21/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – przekłada termin rozstrzygnięcia ofert na dzień 23.11.2022 r.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 143/2022
z dnia 15.11.2022 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-24/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

• w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną
• w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ (pełnienie dyżurów).

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.
W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:
do dnia 2 grudnia 2022 r.
w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2022 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r.
Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.
Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:
• od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.01.2026 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).

Ogłoszenie

Kalisz 14.11.2022 r.

Dotyczy konkursu ofert K-22/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-22/2022- Ogłoszenie
z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-22/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Zespołach Transportu Medycznego, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym– przekłada termin składania ofert do dnia 02.12.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 06.12.2022 r.

Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-20/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-20/2022- Ogłoszenie
z dnia 18.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-20/2022 z dnia 18.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Pracowni Hemodynamiki, w Poradni Neurochirurgicznej, w Poradni Chorób Zakaźnych, w Oddziale Gastroenterologicznym – przekłada termin składania ofert do dnia
25.11.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 29.11.2022 r.

Ogłoszenie

Dotyczy konkursu ofert K-19/2022 – Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert K-19/2022- Ogłoszenie
z dnia 13.10.2022 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, informuje, iż na podstawie punktu 7 Warunków Konkursu Ofert K-19/2022 z dnia 13.10.2022 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z podmiotami leczniczymi, lekarzami w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Oddziale Chorób Wewnętrznych I, w Oddziale Chorób Wewnętrznych II, w Oddziale Neurochirurgii, w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej – przekłada termin składania ofert do dnia
14.11.2022 r., otwarcie ofert nastąpi dnia 15.11.2022 r. , natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 18.11.2022 r.