Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 177/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-12/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez lekarzy

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
 • w Oddziale Chorób Zakaźnych,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego,
 • w Oddziale Neurologicznym wraz z Pododdziałem Udarowym,
 • w Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
 • w Poradni Wad Postawy,
 • w Poradni Preluksacyjnej,
 • konsultacji internistycznych dla Pododdziału Udarowego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 17 stycznia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
20 stycznia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • oddziały oraz konsultacje

od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

 • poradnie

od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Odwołanie konkursu ofert

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

odwołuje konkurs ofert nr K-9/2016 dotyczący świadczeń zdrowotnych realizowanych

 

przez techników elektroradiologii:

 • w Pracowni Hemodynamiki;

 

przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

 • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S” i “P”,
 • w zespołach transportu sanitarnego,
 • w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów sportowych
  i innych zgromadzeń, itp.;

 

przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu:

 • na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

 

Prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny zastrzeżono w ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 165/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-11/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy

 • w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,
 • w Oddziale Chorób Dziecięcych,
 • w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

przez lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej oraz w trakcie specjalizacji
z medycyny ratunkowej

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

przez techników elektroradiologii

 • w Pracowni Hemodynamiki

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 19 grudnia 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2016 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
20 grudnia 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 148/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-10/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez lekarzy

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • w zespołach ratownictwa medycznego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
30 listopada 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 148/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-9/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez techników elektroradiologii

 • w Pracowni Hemodynamiki

 

przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

 • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S” i “P”,
 • w zespołach transportu sanitarnego,
 • w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów sportowych i innych zgromadzeń, itp.

 

przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu:

 • na stanowisku dyspozytora medycznego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
16 grudnia 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 148/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-8/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez lekarzy

 • w Oddziale Rehabilitacyjnym
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I
 • w Oddziale Onkologii Klinicznej
 • w Pracowni Hemodynamiki
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
16 grudnia 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 132/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-7/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Rehabilitacyjnym,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 21 października 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
24 października 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Rehabilitacyjnym,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2019 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 103/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-1/2016/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

świadczeń medycyny pracy

 

dla potrzeb pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (obszar południowej Wielkopolski).

Szacunkowa wartość zamówienia: 92.685,00 zł

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 1), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekt umowy oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala: do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala o godz. 09:30

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa zawarta zostanie na następujący okres:

 • od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2019 r. z maksymalnie dwoma oferentami.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 81/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-6/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w Oddziale Chorób Dziecięcych,
 • w Oddziale Psychiatrycznym,
 • w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego

 

a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych
i ratowników medycznych – kierowców:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
27 czerwca 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 10 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 54/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-4/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez ratowników medycznych:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego,

 

oraz przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

 • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S”
  i “P”; w zespołach transportu sanitarnego; w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej; w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów
  sportowych i innych zgromadzeń, itp.,

a także

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego.

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 17 maja 2016 r. do godz. 14.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 12:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
19 maja 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).