Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 196/2017
z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-8/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy

 • w Poradni Okulistycznej z Laseroterapią

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 22 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 194/2017
z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-7/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez lekarzy

 • w Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
 • w Poradni Wad Postawy,
 • w Poradni Chirurgii Chorób Naczyń,
 • w Poradni Chirurgii Dziecięcej,
 • w ramach wykonywania zabiegów gastrostomii przezskórnej w Bloku Operacyjnym,
 • w ramach wykonywania opisów badań EEG dla podmiotów zewnętrznych,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych II

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Wad Postawy, Poradnia Chirurgii Chorób Naczyń, Poradnia Chirurgii Dziecięcej, wykonywanie zabiegów gastrostomii przezskórnej w Bloku Operacyjnym, wykonywanie opisów badań EEG dla podmiotów zewnętrznych – od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Oddział Chorób Wewnętrznych I od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych II od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marzec 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 193/2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-6/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • przez lekarzy:
 • w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego,
 • w Oddziale Okulistycznym,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. transplantacji,
 • w Oddziale Rehabilitacyjnym,
 • w Oddziale Reumatologicznym,
 • w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej,
 • w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 186/2017
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-5/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • przez lekarzy:
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ,
 • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
 • w Oddziale Chorób Zakaźnych,
 • w Oddziale Neurochirurgicznym,
 • w Oddziale Kardiologicznym,
 • w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej,
 • w Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
 • w Oddziale Psychiatrycznym,
 • w Oddziale Gastroenterologicznym,
 • w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • w ramach wykonywania zabiegów zaćmy,
 • w ramach wykonywania procedury zabiegowej biopsji wątroby,
 • w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Pododziału Udarowego,
 • w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej,
 • w ramach wykonywania konsultacji kardiochirurgicznych dla Oddziału Kardiologicznego,
 • w ramach wykonywania elektrofizjologii w Oddziale Kardiologicznym

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r.,
 • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.,
 • Oddział Psychiatryczny od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.,
 • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Kardiologiczny od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 • Oddział Gastroenterologii Dziecięcej, Oddział Gastroenterologiczny, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 • w ramach wykonywania zabiegów zaćmy, w ramach wykonywania procedury zabiegowej biopsji wątroby, w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Pododziału Udarowego, w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej, w ramach wykonywania konsultacji kardiochirurgicznych dla Oddziału Kardiologicznego, w ramach wykonywania elektrofizjologii w Oddziale Kardiologicznym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Unieważnia  konkurs ofert  K -3/2017 dotyczący świadczeń zdrowotnych

ogłoszony Zarządzeniem Dyrektora nr 186/2017 z dnia 22 listopada 2017

 

 

Ogłoszenia

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 186/2017
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-3/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

 • przez lekarzy:
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ,
 • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
 • w Oddziale Chorób Zakaźnych,
 • w Oddziale Neurochirurgicznym,
 • w Oddziale Kardiologicznym,
 • w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej,
 • w Oddziale Chirurgii Dziecięcej,
 • w Oddziale Psychiatrycznym,
 • w Oddziale Gastroenterologicznym,
 • w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • w ramach wykonywania zabiegów zaćmy,
 • w ramach wykonywania procedury zabiegowej biopsji wątroby,
 • w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Pododziału Udarowego,
 • w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej,
 • w ramach wykonywania konsultacji kardiochirurgicznych dla Oddziału Kardiologicznego,
 • w ramach wykonywania elektrofizjologii w Oddziale Kardiologicznym

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2019 r.,
 • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.,
 • Oddział Psychiatryczny od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.,
 • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Neurochirurgiczny, Oddział Kardiologiczny od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 • Oddział Gastroenterologii Dziecięcej, Oddział Gastroenterologiczny, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
 • w ramach wykonywania zabiegów zaćmy, w ramach wykonywania procedury zabiegowej biopsji wątroby, w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Pododziału Udarowego, w ramach wykonywania konsultacji internistycznych dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Ginekologii Onkologicznej, w ramach wykonywania konsultacji kardiochirurgicznych dla Oddziału Kardiologicznego, w ramach wykonywania elektrofizjologii w Oddziale Kardiologicznym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 186/2017
z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-4/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 • przez pielęgniarki:
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

 

 • przez ratowników medycznych i pielęgniarki systemu:
 • na stanowisku dyspozytora medycznego

 

 • przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców, w tym z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:
 • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S” i “P”,
 • w zespołach transportu sanitarnego,
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego,
 • w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej,
 • w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów sportowych i innych zgromadzeń, itp.

 

oraz

 • w ramach wykonywania konsultacji logopedycznych,
 • w ramach wykonywania konsultacji psychologicznych,

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 179/2017
z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-2/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez lekarzy

 • w Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
 • w Poradni Wad Postawy,
 • w Poradni Dermatologicznej,
 • w Poradni Chirurgii Chorób Naczyń,
 • w Poradni Gastroenterologicznej,
 • w Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci,
 • w Poradni Chirurgii Dziecięcej,
 • w ramach wykonywania zabiegów gastrostomii przezskórnej w Bloku Operacyjnym,
 • w ramach wykonywania opisów badań EEG dla podmiotów zewnętrznych

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 165/2017
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-1/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy

 • w Poradni Urazowo-Ortopedycznej,
 • w Poradni Wad Postawy,
 • w Poradni Preluksacyjnej,
 • w Poradni Dermatologicznej,
 • w ramach udzielania konsultacji dermatologicznych,
 • w Poradni Chirurgii Ogólnej,
 • w Poradni Urologicznej wraz z chemioterapią,
 • w Poradni Chirurgii Chorób Naczyń,
 • w Poradni Nefrologicznej,
 • w Poradni Nefrologicznej dla Dzieci,
 • w Poradni Chorób Zakaźnych,
 • w Poradni Okulistycznej wraz z laseroterapią,
 • w Poradni Kardiologicznej wraz z punktem kontroli stymulatorów,
 • w Poradni Gastroenterologicznej,
 • w Poradni Gastroenterologicznej dla Dzieci,
 • w Poradni Chirurgii Dziecięcej,
 • w Poradni Reumatologicznej,
 • w Poradni Kardiologicznej dla Dzieci wraz z konsultacjami,
 • w Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 • w Poradni Audiologicznej dla Dzieci,
 • w Pracowni Endoskopowej,
 • w Pracowni Endoskopowej dla Dzieci,
 • w Pracowni Endoskopowej – badania pacjentów szpitalnych,
 • w ramach wykonywania zabiegów gastrostomii przeskórnej w Bloku Operacyjnym,
 • w ramach udzielania konsultacji neurochirurgicznych,
 • w ramach wykonywania opisów badań EEG dla podmiotów zewnętrznych,
 • w ramach udzielania konsultacji okulistycznych dla noworodków,

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Unieważnienie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Unieważnia  konkurs ofert  K -12/2016 dotyczący świadczeń zdrowotnych

ogłoszony  Zarządzeniem nr 177/2016 z dnia 19 grudnia  2016 r.

 

W związku z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1683) i w związku z przedłużeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L.Perzyny w Kaliszu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne do dnia 30 czerwca 2017 r., podyktowane ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2198), unieważnia się konkurs ofert K-12/2016 .