OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 54/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-4/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

przez ratowników medycznych:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego,

 

oraz przez ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

 • w Zakresie Ratownictwa Medycznego w zespołach wyjazdowych “S”
  i “P”; w zespołach transportu sanitarnego; w nocnej i świątecznej wyjazdowej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej; w zakresie zabezpieczenia medycznego: imprez masowych, zawodów
  sportowych i innych zgromadzeń, itp.,

a także

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego.

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 17 maja 2016 r. do godz. 14.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 12:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
19 maja 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 54/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-3/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy

 • w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Onkologii Klinicznej,
 • w Oddziale Chorób Dziecięcych,
 • w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,
 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 • w zespołach ratownictwa medycznego,
 • w zespołach transportu medycznego specjalistycznego

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 17 maja 2016 r. do godz. 14.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 12:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
19 maja 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 maja 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618) oraz w związku
z Zarządzeniem Dyrektora nr 30/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-2/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy

 • w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie pacjentów do 18 roku życia,
 • w Oddziale Onkologii Klinicznej,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych II,
 • w Oddziale Chorób Dziecięcych,
 • w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,
 • w Oddziale Gastroenterologii Dziecięcej,
 • w Oddziale Psychiatrycznym,
 • w Oddziale Rehabilitacyjnym,
 • w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
3.395,78 tys.

 

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 14.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 12:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
29 marca 2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

 

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • w Oddziale Rehabilitacyjnym od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 • w pozostałych zakresach od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2019 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027
z późn. zm.).

Warunki konkursu ofert