Ogłoszenie

Dot. postępowania na wyłonienie nabywcy sprzętu ogrodniczego

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ogłasza sprzedaż następującego sprzętu ogrodniczego:

1. Ciągnik ogrodniczy  Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1980 r., cena minimalna 4797,00
2. Ciągnik Ursus C-360 3P – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 16 482,00
3. Ciągnik ogrodniczy Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 8610,00
4. Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-732 03 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 7 995,00
5. Wózek akumulatorowy Platformowy FM Leżajsk WNA 1320 – rok produkcji 1983 r., cena minimalna 3690,00
6. Kosiarka rotacyjna zawieszana Agromet – rok produkcji 1988 r., cena minimalna  1599,00
7. Multikar M 25 – samochód ciężarowy – rok produkcji 1989 r., cena minimalna 5 043,00

Oferty cenowe należy składać w kancelarii Szpitala w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 09.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzęt ogrodniczy”.

Z nabywcą, który złoży ofertę z najwyższą ceną, zostanie podpisana umowa.
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Świec – Dział Logistyki tel. 062-765-13-62.
Zastrzegamy prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni

na stanowisko pielęgniarka /położna instrumentariuszka w Bloku Operacyjnym

wymagania dotyczące stanowiska:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
 • posiadanie kwalifikacji poświadczonych odpowiednim dokumentem (preferowane wykształcenie wyższe oraz kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego),
 • preferowane doświadczenie w pracy w bloku operacyjnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • forma zatrudnienia umowa cywilno-prawna.

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, lub osobiście w Kancelarii Szpitala.

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie chorób oczu, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w zakresie okulistyki.

Zatrudnimy również osobę na stanowisko optometrysty.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni inżyniera budownictwa, lub technika budowlanego z co najmniej 2 letnim stażem w biurze projektowo-budowlanym.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 20 stycznia 2017r

NO/075/21/2017

                                                                                                                   Szanowni Państwo

                                                                                                            Przyjmujący zamówienie

 

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
znak: Konkurs    K-1/2017/O

 

Udzielający zamówienia przesuwa termin składania ofert na godz. 12.00 w dniu 20.01.2017r. oraz termin otwarcia ofert na godz. 12.30 w dniu j/w. Termin  rozstrzygnięcia konkursu ofert pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 10 stycznia 2017 roku

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-1/2017/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

 

 • badań laboratoryjnych (Pakiet 1)

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych  do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu  wynoszącej 3.395,78 tys.

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 21), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej (bibliotece) Szpitala o godz. 10:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:
od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

 • technika budowlanego z uprawnieniami
 • pracownika socjalnego lub osobę z uprawnieniami pielęgniarki środowiskowej

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

Rozstrzygnięcie

Kalisz, dnia 12.12.2016r

NO/075/465/16

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Działając na podstawie upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zgodnie z Zarządzeniem nr 151/2016,

na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j. t. z późn. zm.) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: Konkurs-2/2016/O

informuje o przyjęciu ofert w następujących zakresach:

 

 

L.p.

 

Nazwa Oferenta Zakres
1. ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Ul. Stępińska 22/30

00-739  Warszawa

wykonywanie badań diagnostyki genetycznej i molekularnej metodą PCR (Pakiet 1)
2. ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Ul. Stępińska 22/30

00-739  Warszawa

wykonywanie badań laboratoryjnych (Pakiet 2)
3. ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

Ul. Stępińska 22/30

00-739  Warszawa

wykonywanie badań prenatalnych

(Pakiet 3)

 

 

Oferty w/w oferentów spełniają wymogi formalne określone przez Udzielającego zamówienia w „Warunkach konkursu ofert”.

Określone powyżej oferty w poszczególnych pakietach uzyskały najwyższą punktację zgodnie z ustalonymi przez Udzielającego Zamówienia kryteriami oceny ofert. Kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych mieszczą się w kwotach jakie Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

Sporządził
Dział Organizacyjny

Tel 62 765 1379

Ogłoszenie dotyczące przesunięcia terminu

NO/075/449/2016                                                                                             Kalisz, 05.12.2016 r.
Szanowni Państwo
Przyjmujący zamówienie

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
znak: Konkurs-K-2/2016/O

Udzielający zamówienia przesuwa termin rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 12.00.

Pozostałe terminy, tj. termin związania ofertą oraz daty zawarcia umów nie ulegają zmianie.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Paweł Gawroński

 

Ogłoszenie

 

 

                                                                                                                                            Kalisz, dn. 17 listopada 2016 r.
O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 151/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-2/2016/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

 • wykonywania badań diagnostyki genetycznej i molekularnej metodą PCR (Pakiet 1)
 • badań laboratoryjnych (Pakiet 2)
 • badań prenatalnych (Pakiet 3)

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych  do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu  wynoszącej 3.395,78 tys.

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 21), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej (bibliotece) Szpitala o godz. 09:30

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 5 grudnia  2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).