Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni Inspektora p.poż.

Aplikacje prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

lub na adres e-mail:

kadry@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni lekarzy specjalistów na stanowisko Kierownik Bloku Operacyjnego oraz Kierownik Oddziału Urologicznego.

Aplikacje prosimy składać pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

lub na adres e-mail:
sekretariat@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011.151.896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j.
z dnia 2021.03.09), tj.:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
3. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
5. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją na kopercie :

„KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”,
imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na adres :
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska 79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu terminu nadsyłania ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79 ogłasza konkurs na stanowisko

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011.151.896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j.
z dnia 2021.03.09), tj.:
1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
3. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
5. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją na kopercie :

„KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KALISZU,
im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”,
imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na adres :
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska 79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu terminu nadsyłania ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni Konserwatora Urządzeń Technicznych.

Zakres prac:
Obsługa, konserwacja, remonty, montaż, prace kontrolno-pomiarowe

Wykształcenie:
podstawowe

Wymagania:
– obsługa i konserwacja oraz prace kontrolno-pomiarowe dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
– obsługa, konserwacja, remonty, montaż oraz prace kontrolno-pomiarowe dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Aplikacje prosimy kierować na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
lub na adres e-mail:
kadry@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                         PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. 2011.151.896).

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j. z dnia 2021.03.09), tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

 1. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :

„KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII   WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY   ul. POZNAŃSKA  79”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79
ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                      PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. 2011.151.896).

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j. z dnia 2021.03.09), tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

 1. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Oferty z adnotacją  na  kopercie :

„KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO   WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU,
im. LUDWIKA PERZYNY   ul. POZNAŃSKA  79”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją  o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wymagana specjalizacja z zakresu medycyny ratunkowej.

Aplikacje prosimy kierować na adres e-mail:

kadry@szpital.kalisz.pl

lub na adres Szpitala:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny zatrudni lekarza specjalistę chorób dziecięcych lub w trakcie specjalizacji na pełnienie dyżurów w Oddziale Chorób Dziecięcych.

Aplikacje prosimy składać na adres e-mail kadry@szpital.kalisz.pl lub na adres Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni diagnostę laboratoryjnego do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi z uprawnieniami do wykonywania i autoryzacji badań serologicznych. W przypadku braku w/w uprawnień WSZ zapewni możliwość ich uzyskania.

Kontakt: Dział Służb Pracowniczych, tel. (62) 765 13 48.