Ogłoszenie

                           Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79
                                                                                   ogłasza  konkurs  na  stanowisko
                                                  PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU UDAROWEGO
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. 2011.151.896).

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j. z dnia 2021.03.09), tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

 1. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :


KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU UDAROWEGO  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY   ul. POZNAŃSKA  79”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją   o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

                      Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79
                                                                ogłasza  konkurs  na  stanowisko
                                                  PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. 2011.151.896).

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j. z dnia 2021.03.09), tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

 1. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :


KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY   ul. POZNAŃSKA  79”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

                           Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79
                                                                         ogłasza  konkurs  na  stanowisko
                                                  PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. 2011.151.896).

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j.z dnia 2021.03.09), tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

 1. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.
 2. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.              

 

Oferty z adnotacją  na  kopercie :


KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY   ul. POZNAŃSKA  79”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją  o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

                                            

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni osobę na stanowisko Pielęgniarki ze specjalizacją anestezjologiczną lub posiadającą kurs kwalifikacyjny.

Aplikacje prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

lub na adres e-mail: kadry@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenia

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni elektromontera w Dziale Utrzymania Ruchu.

Wymagania:

– ważne uprawnienia elektroenergetyczne E do 1kV lub E bez ograniczenia napięcia.

Aplikacje prosimy składać w Kancelarii Szpitala:

ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

 

lub na adres e-mail: kadry@szpital.kalisz.pl

 

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni terapeutę zajęciowego w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Aplikacje prosimy składać w Kancelarii Szpitala:

ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz

 

lub na adres e-mail: kadry@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni kierowcę w transporcie sanitarnym, prowadzącego działalność gospodarczą, w ramach umowy cywilnoprawnej na okres dwóch miesięcy.

Aplikacje prosimy składać:

– w Kancelarii Szpitala

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

lub na adres e-mail : kadry@szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

UWAGA:

W związku z omyłkowo niezamieszczonym w pkt. 1 Ogłoszenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wymogu dotyczącego kwalifikacji w zakresie posiadania 3-letniego stażu pracy w systemie ochrony zdrowia, uzupełnia się treść pkt. 1 Ogłoszenia „tiret” drugi w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: „co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym 3-letni staż pracy w systemie ochrony zdrowia” oraz pkt. 4 Ogłoszenia o konkursie dotyczący dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym 3-letni staż pracy w systemie ochrony zdrowia”

Uzupełnienie dotyczy tylko treści Ogłoszenia o konkursie zamieszczonego na stronie internetowej WSZ, ponieważ na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zamieszczono ogłoszenie o prawidłowej treści.

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

 1. Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:
 • wyższe wykształcenie ekonomiczne i techniczne,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym 3-letni staż pracy w systemie ochrony zdrowia.
 1. Forma i wymiar zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Zakres obowiązków to m.in.:
 • inicjowanie, opracowywanie działań, których efektem powinno być uzyskanie określonego poziomu przychodów i określonego poziomu oszczędności m.in.: poprzez rozwój infrastruktury technicznej i sprzętowej, innowacyjnych usług medycznych;
 • działania związane z rozwojem usług komercyjnych, programów profilaktycznych oraz innych usług i świadczeń, które Szpital mógłby prowadzić dla podmiotów zewnętrznych;
 • nadzór nad realizacją programu naprawczego oraz inicjowanie nowych strategicznych działań w tym zakresie;
 • nadzór nad pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla Szpitala, w tym ze środków unijnych;
 • opracowywanie, nadzór i kontrolowanie budżetu Szpitala i jego realizacji, sprawozdawczość oraz analiza wskaźnikowa w tym zakresie;
 • nadzór, koordynowanie i bieżąca kontrola nad prawidłową realizacją zadań podległych Działów wynikających ze schematu organizacyjnego Szpitala.

Kandydaci proszeni są  o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 430):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska – w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie, w tym 3-letni staż pracy w systemie ochrony zdrowia;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie:

KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju, Usług i Innowacji Medycznych
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl w zakładce „BIP”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją                       o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. 
Poznańska 79, 62-800 Kalisz

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

 1. Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:
 • wyższe wykształcenie – tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.

 

 1. Forma i wymiar zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 1. Zakres obowiązków: kierowanie i nadzór nad działalnością medyczną Szpitala, a w szczególności nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich organizacją, sprawnym i należytym wykonywaniem poprzez:
  • tworzenie warunków należytej realizacji zadań statutowych Szpitala, związanych  z dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem  i rodzajem świadczenia usług przewidzianych w Statucie, z przyjętymi standardami                                     i procedurami medycznymi oraz rozwijanie medycznej działalności komercyjnej,
  • wprowadzanie zarządzania procesami technologii medycznych w obrębach oddziałów szpitalnych poprzez analizy technologii medycznych,
  • tworzenie zespołów działalności statutowej z uwzględnieniem minimalnej liczby personelu udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych,
  • nadzór nad zachowaniem co najmniej minimalnych norm wyposażenia w sprzęt, aparaturę  i środki medyczne oraz zachowanie tych standardów stosownie do obowiązujących przepisów,
  • nadzór nad prawidłowością gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną,
  • koordynacja i nadzór nad pracą podległych oddziałów, pododdziałów, zakładów i działów działalności podstawowej oraz współpraca z kierownikami innych działów Szpitala,
  • organizowanie i inicjowanie współpracy z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych i usług medycznych,
  • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji medycznej zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisami prawnymi.

 

Kandydaci proszeni są  o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 430):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska – w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz co najmniej 8 –letni staż pracy w zawodzie;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie:

KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl w zakładce „BIP”.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją                       o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni fizjoterapeutę. Wymagane wyższe wykształcenie oraz prawo wykonywania zawodu.

Aplikacje prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

lub na adres e-mail

sekretariat@szpital.kalisz.pl