Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni pracownika w Dziale Logistyki na stanowisku konwojenta-transport wewnętrzny.

Aplikacje prosimy kierować na adres :

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

ewentualny kontakt telefoniczny : Kierownik Działu Logistyki Pani Jolanta Lipke tel. 627651361

 

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora
nr 122/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert znak: K-11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

przez ratowników medycznych i ratowników medycznych – kierowców, w tym
z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych:

 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2018 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni terapeutę zajęciowego do pracy w Oddziale Psychiatrycznym.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L Perzyny

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni fizjoterapeutów.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 50/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

 ogłasza konkurs ofert znak: K-5/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 przez lekarzy

 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

 

Umowy zawarte zostaną na okres od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni technika farmaceutycznego w do magazynu materiałów i wyrobów w Aptece Szpitalnej.

Aplikacje prosimy zgłaszać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

ul. Poznańska 79

62-800 Kalisz

lub osobiście w Kancelarii Szpitala

 

Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, zatrudni pracownika Centralnej Steryzlizatornii.

Aplikacje prosimy składać w Kancelarii Szpitala, Kalisz ul. Poznańska 79.

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni:

Pracownika administracyjnego do Działu Technicznego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne;
 • biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office
  (w szczególności Word, Excel);
 • dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy z zespołem oraz pracy pod presją czasu;

 

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

 

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni:

Specjalistę ds. Aparatury Medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne ( preferowane kierunki: inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna lub pokrewne),
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość aparatury medycznej oraz sprzętu użytkowanego w szpitalu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce Służby Zdrowia- Dział Aparatury Medycznej/Dział Utrzymania Ruchu,
 • biegła obsługa komputera, bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office ( w szczególności Word, Excel),
 • mile widziana znajomość programu „MM Ewidencja”,
 • dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność współpracy z zespołem oraz pracy pod presją czasu.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79