Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii,
 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
  z Bankiem Krwi – mile widziane uprawnienia w zakresie immunologii transfuzjologicznej,
 • pielęgniarki lub diagnostów laboratoryjnych do punktu pobierania krwi,
 • pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (również w ramach umów cywilno-prawnych). Wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego
  z pielęgniarstwa systemu ratownictwa, tj. pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego, pediatrycznego i chirurgicznego.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                    ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                           PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH II

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                           ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                      PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY UL. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert.Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

Ogłoszenie

Dot. postępowania na wyłonienie nabywcy sprzętu ogrodniczego

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ogłasza sprzedaż następującego sprzętu ogrodniczego:

1. Ciągnik ogrodniczy  Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1980 r., cena minimalna 4797,00
2. Ciągnik Ursus C-360 3P – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 16 482,00
3. Ciągnik ogrodniczy Agrozet TZ-4K-14 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 8610,00
4. Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-732 03 – rok produkcji 1988 r., cena minimalna 7 995,00
5. Wózek akumulatorowy Platformowy FM Leżajsk WNA 1320 – rok produkcji 1983 r., cena minimalna 3690,00
6. Kosiarka rotacyjna zawieszana Agromet – rok produkcji 1988 r., cena minimalna  1599,00
7. Multikar M 25 – samochód ciężarowy – rok produkcji 1989 r., cena minimalna 5 043,00

Oferty cenowe należy składać w kancelarii Szpitala w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r. do godz. 09.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzęt ogrodniczy”.

Z nabywcą, który złoży ofertę z najwyższą ceną, zostanie podpisana umowa.
Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Świec – Dział Logistyki tel. 062-765-13-62.
Zastrzegamy prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni

na stanowisko pielęgniarka /położna instrumentariuszka w Bloku Operacyjnym

wymagania dotyczące stanowiska:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
 • posiadanie kwalifikacji poświadczonych odpowiednim dokumentem (preferowane wykształcenie wyższe oraz kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego),
 • preferowane doświadczenie w pracy w bloku operacyjnym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • forma zatrudnienia umowa cywilno-prawna.

Aplikacje prosimy nadsyłać na adres : Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz, lub osobiście w Kancelarii Szpitala.

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie chorób oczu, będących w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w zakresie okulistyki.

Zatrudnimy również osobę na stanowisko optometrysty.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zatrudni inżyniera budownictwa, lub technika budowlanego z co najmniej 2 letnim stażem w biurze projektowo-budowlanym.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79.

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 20 stycznia 2017r

NO/075/21/2017

                                                                                                                   Szanowni Państwo

                                                                                                            Przyjmujący zamówienie

 

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
znak: Konkurs    K-1/2017/O

 

Udzielający zamówienia przesuwa termin składania ofert na godz. 12.00 w dniu 20.01.2017r. oraz termin otwarcia ofert na godz. 12.30 w dniu j/w. Termin  rozstrzygnięcia konkursu ofert pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 10 stycznia 2017 roku

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-1/2017/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

 

 • badań laboratoryjnych (Pakiet 1)

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych  do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu  wynoszącej 3.395,78 tys.

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 21), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie …”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej (bibliotece) Szpitala o godz. 10:00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 stycznia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:
od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).

Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

 • technika budowlanego z uprawnieniami
 • pracownika socjalnego lub osobę z uprawnieniami pielęgniarki środowiskowej

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79