Ogłoszenie

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu pilnie zatrudni:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lekarzy specjalistów w dziedzinie otolaryngologii,
 • diagnostę laboratoryjnego do pracy w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej
  z Bankiem Krwi – mile widziane uprawnienia w zakresie immunologii transfuzjologicznej,
 • pielęgniarki lub diagnostów laboratoryjnych do punktu pobierania krwi,
 • pielęgniarki do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (również w ramach umów cywilno-prawnych). Wymagane posiadanie minimum kursu kwalifikacyjnego
  z pielęgniarstwa systemu ratownictwa, tj. pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologicznego, pediatrycznego i chirurgicznego.

Oferty prosimy składać na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                    ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                           PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH II

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

23/17_Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki od 7 do 12
Zmiana siwz (zmiana zał. nr 6)_19.04.17r.
Wyjaśnienia 19.04.17r. + zmiana zał. nr 12_5
Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz 2
Zmiana ogłoszenia 2
Wyjaśnienia 28.04.17r.
Załącznik do wyjaśnień z dnia 28.04.17r. (zmiana załacznika nr 3 do siwz)
Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik

26/17_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul Poznańskiej 79” oraz dla zadania pn.: „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym”.

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 20 stycznia 2017r

NO/075/21/2017

                                                                                                                   Szanowni Państwo

                                                                                                            Przyjmujący zamówienie

 

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
znak: Konkurs    K-1/2017/O

 

Udzielający zamówienia przesuwa termin składania ofert na godz. 12.00 w dniu 20.01.2017r. oraz termin otwarcia ofert na godz. 12.30 w dniu j/w. Termin  rozstrzygnięcia konkursu ofert pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik: lek. Marzena Zemła – specjalista onkologii klinicznej
Telefon +48(62) 757 9106, +48(62) 757 9111

Oddział Onkologii Klinicznej został otwarty 1 lutego 2016 roku. Znajduje się w głównym budynku szpitala przy ulicy Toruńskiej 7. Oddział dysponuje 16 łóżkami w salach 1, 2, 3 osobowych oraz izolatką. W każdej Sali znajdują się łazienka, telewizor oraz system szybkiego przywołania personelu. Oddział wyposażony jest w pięć stanowisk podawania cytostatyków w trybie jednodniowym. Dodatkowo w Oddziale znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Świadczymy usługi w zakresie:

• diagnostyki chorób nowotworowych
• szybkiej diagnostyki onkologicznej, tzw. zielona karta
• leczenia cytostatykami, które prowadzimy w ramach chemioterapii ambulatoryjnej, 1-dniowej i stacjonarnej
• chemoradioterapii (leczenie skojarzone i sekwencyjne)
• wszczepiania portu naczyniowego
• programy lekowe

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz opiekę psychologa. Poradnia Onkologiczna działająca w strukturach oddziału zapewnia ciągłość opieki onkologicznej. Współpracujemy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Pacjenci są przyjmowania do Oddziału na podstawie skierowania lekarza onkologa (kwalifikacja do chemioterapii rozpoczyna się w Poradni Onkologicznej.

Terminy przyjęć pacjentów ustalane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego lub lekarza Poradni Onkologicznej.

Odwiedziny pacjentów w oddziale codziennie od godziny 9.00 do 20.00.