Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                    ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                           PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU  CHORÓB  WEWNĘTRZNYCH II

 

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. Prawo wykonywania zawodu,
 4. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
 8. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 oraz 6 powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY ul. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

26/17_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul Poznańskiej 79” oraz dla zadania pn.: „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym”.

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK

Ogłoszenie

Kalisz, dnia 20 stycznia 2017r

NO/075/21/2017

                                                                                                                   Szanowni Państwo

                                                                                                            Przyjmujący zamówienie

 

dot. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
znak: Konkurs    K-1/2017/O

 

Udzielający zamówienia przesuwa termin składania ofert na godz. 12.00 w dniu 20.01.2017r. oraz termin otwarcia ofert na godz. 12.30 w dniu j/w. Termin  rozstrzygnięcia konkursu ofert pozostaje bez zmian.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 

 

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział Onkologii Klinicznej

Kierownik: lek. Marzena Zemła – specjalista onkologii klinicznej
Telefon +48(62) 757 9106, +48(62) 757 9111

Oddział Onkologii Klinicznej został otwarty 1 lutego 2016 roku. Znajduje się w głównym budynku szpitala przy ulicy Toruńskiej 7. Oddział dysponuje 16 łóżkami w salach 1, 2, 3 osobowych oraz izolatką. W każdej Sali znajdują się łazienka, telewizor oraz system szybkiego przywołania personelu. Oddział wyposażony jest w pięć stanowisk podawania cytostatyków w trybie jednodniowym. Dodatkowo w Oddziale znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych.

Świadczymy usługi w zakresie:

• diagnostyki chorób nowotworowych
• szybkiej diagnostyki onkologicznej, tzw. zielona karta
• leczenia cytostatykami, które prowadzimy w ramach chemioterapii ambulatoryjnej, 1-dniowej i stacjonarnej
• chemoradioterapii (leczenie skojarzone i sekwencyjne)
• wszczepiania portu naczyniowego
• programy lekowe

Zapewniamy całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz opiekę psychologa. Poradnia Onkologiczna działająca w strukturach oddziału zapewnia ciągłość opieki onkologicznej. Współpracujemy z Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.

Pacjenci są przyjmowania do Oddziału na podstawie skierowania lekarza onkologa (kwalifikacja do chemioterapii rozpoczyna się w Poradni Onkologicznej.

Terminy przyjęć pacjentów ustalane są indywidualnie przez lekarza prowadzącego lub lekarza Poradni Onkologicznej.

Odwiedziny pacjentów w oddziale codziennie od godziny 9.00 do 20.00.

Ogłoszenie

 

 

                                                                                                                                            Kalisz, dn. 17 listopada 2016 r.
O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 151/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-2/2016/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

 • wykonywania badań diagnostyki genetycznej i molekularnej metodą PCR (Pakiet 1)
 • badań laboratoryjnych (Pakiet 2)
 • badań prenatalnych (Pakiet 3)

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych  do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu  wynoszącej 3.395,78 tys.

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 21), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej (bibliotece) Szpitala o godz. 09:30

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 5 grudnia  2016 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

 • od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt, na realizację którego uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było doposażenie Szpitala w 64-rzędowy tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia. Głównym celem projektu była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych oraz dostosowanie Szpitala do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ.

Kwota całkowita: 5 548 343,53 zł
Kwota dofinansowania: 3 961 954,40 zł
Środki Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 738 019,75 zł
Wkład własny Szpitala: 848 369,38 zł