52/18_Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

Ogłoszenie
JEDZ
SIWZ
SIWZ- ZMIANA
SIWZ-ZMIANA 2
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 26- po zmianach
Edytowalny Formularz Cenowy dla zadania nr 31- po zmianach
Wyjaśnienia nr 1
Zmiana ogłoszenia
Wyjaśnienia nr 2
Wyjaśnienia nr 3
Wyjaśnienia nr 4
Wyjaśnienia nr 5
Wyjaśnienia nr 6
Wyjaśnienia nr 7
Informacja zgodna z art. 86 ust.5 ustawy Pzp
WYNIK

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

                                                                                                                   Kalisz, dnia 28.09. 2018 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r. poz.1638 j. t.) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-12/2018

informuje o przyjęciu ofert w następującym zakresie:

L.p.

 

Nazwisko Oferenta Zakres
1. Agnieszka Kowalczewska Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Andrzej Furmaniak Szpitalny Oddział Ratunkowy
3. Andrzej Grabowski Szpitalny Oddział Ratunkowy
4. Anna Śmigiel Szpitalny Oddział Ratunkowy
5. Bartosz Wróbel Szpitalny Oddział Ratunkowy
6. Błażej Rudowicz Szpitalny Oddział Ratunkowy
7. Dagmara Kozłowska Szpitalny Oddział Ratunkowy
8. Daniel Cieluch Szpitalny Oddział Ratunkowy
9. Daniel Przegenda Szpitalny Oddział Ratunkowy
10. Dariusz Janowski Szpitalny Oddział Ratunkowy
11. Dominika Gibus Szpitalny Oddział Ratunkowy
12. Ewa Mioduchowska Szpitalny Oddział Ratunkowy
13. Ewelina Szewczyk Szpitalny Oddział Ratunkowy
14. Fabian Wróblewski Szpitalny Oddział Ratunkowy
15. Grzegorz Franczak Szpitalny Oddział Ratunkowy
16. Hubert Kopyść Szpitalny Oddział Ratunkowy
17. Ireneusz Janicki Szpitalny Oddział Ratunkowy
18. Jakub Zadka Szpitalny Oddział Ratunkowy
19. Jan Walerowski Szpitalny Oddział Ratunkowy
20. Karola Graczyk Szpitalny Oddział Ratunkowy
21. Karolina Marucha Szpitalny Oddział Ratunkowy
22. Karolina Michalak Szpitalny Oddział Ratunkowy
23. Krzysztof Szyszka Szpitalny Oddział Ratunkowy
24. Łukasz Adamczyk Szpitalny Oddział Ratunkowy
25. Łukasz Kołodziejczyk Szpitalny Oddział Ratunkowy
26. Łukasz Wróbel Szpitalny Oddział Ratunkowy
27. Maciej Frydrychowicz Szpitalny Oddział Ratunkowy
28. Marcin Dominiak Szpitalny Oddział Ratunkowy
29. Marcin Nycek Szpitalny Oddział Ratunkowy
30. Marek Wolniak Szpitalny Oddział Ratunkowy
31. Mariusz Gawroński Szpitalny Oddział Ratunkowy
32. Mateusz Pierzak Szpitalny Oddział Ratunkowy
33. Wiktor Pławiński Szpitalny Oddział Ratunkowy
34. Mateusz Szczęsny Szpitalny Oddział Ratunkowy
35. Mateusz Walczak Szpitalny Oddział Ratunkowy
36. Mikołaj Bartkowiak Szpitalny Oddział Ratunkowy
37. Mikołaj Far Szpitalny Oddział Ratunkowy
38. Mirosław Włodarczyk Szpitalny Oddział Ratunkowy
39. Paweł Bednarek Szpitalny Oddział Ratunkowy
40. Przemysław Ostrowski Szpitalny Oddział Ratunkowy
41. Sebastian Sawiński Szpitalny Oddział Ratunkowy
42. Szymon Czajka Szpitalny Oddział Ratunkowy
43. Szymon Radziszewski Szpitalny Oddział Ratunkowy
44. Tomasz Banasiak Szpitalny Oddział Ratunkowy
45. Tomasz Maciejewski Szpitalny Oddział Ratunkowy
46. Tomasz Majda Szpitalny Oddział Ratunkowy
47. Tomasz Nawrocki Szpitalny Oddział Ratunkowy
48. Tomasz Radajewski Szpitalny Oddział Ratunkowy
49. Tomasz Stasiak Szpitalny Oddział Ratunkowy/Pogotowie Ratunkowe
50. Wojciech Roszak Szpitalny Oddział Ratunkowy

 

Oferty wskazanych wyżej oferentów spełniają wymogi formalne określone przez Udzielającego zamówienia w „Warunkach konkursu ofert”.
300-209 vce
300-320 vce
Określone w ofertach kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych, mieszczą się w kwotach jakie Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938.)

104/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez zakup aparatury medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii oraz pediatrii. Projekt ten przewiduje również zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób, będących główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, tj. przeznaczonych do leczenia chorób układu kostno – stawowego i mięśniowego oraz chorób układu krążenia.

 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na zwiększenie dostępu obywateli do infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich
w nowoczesny sprzęt, stanowiąc inwestycję ukierunkowaną na:

  • stosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w aktualnym zakresie świadczeń,
  • rozszerzenie zakresu świadczeń o innowacyjne metody leczenia,
  • zapewnienie ciągłości i wysokiej jakości świadczeń.

 

Efektem rzeczowym realizacji projekt będzie m.in.

  1. aparatura medyczna zapewniająca bezawaryjne działanie, większą precyzję diagnostyki i wyższą jakość realizacji świadczeń medycznych,
  2. wprowadzenie nowych niedostępnych dotąd metod realizacji świadczeń,
  3. wzrost jakości dotąd realizowanych świadczeń,
  4. poszerzenie zakresu diagnostyki i leczenia
  5. wprowadzenie bardziej efektywnych technologii medycznych, które umożliwią skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów oraz szybszą diagnostykę.

 

Całkowita wartość projektu – 5 384 300,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 576 655,00 PLN

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

17/18_Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

Ogłoszenie
Informacja o zmianie ogłoszenia 1
Zmiana ogłoszenia 1
Informacja o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana ogłoszenia 2
Informacja o zmianie ogłoszenia 3
Informacja o zmianie ogłoszenia 4
Zmiana ogłoszenia 3+4
SIWZ
JEDZ
Wyjaśnienia 1 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 2 z 18.04.2018
Wyjaśnienia 3 z 19.04.2018
Wyjaśnienia 4 z 20.04.2018
Wyjaśnienia 5 z 20.04.2018r.
Wyjaśnienia 6 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 7 z 23.04.2018r.
Wyjasnienia 8 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 9 z 23.04.2018r.
Wyjaśnienia 10 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 11 z 24.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 12 – korekta dot. pytania nr 15
Wyjaśnienia 13 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 14 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 15 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 16 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 z 25.04.2018r.
Wyjaśnienia 17 – korekta dot. nr FO
Wyjaśnienia 18 z 26.04.2018r.
Wyjaśnienia 19 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 20 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 21 z 27.04.2018r.
Wyjaśnienia 22 z 02.05.2018r.
Wyjaśnienia 23 z 07.05.2018r.
Wyjaśnienia 24 z 09.05.2018r. – zmiana terminu
Informacja zgodna z art. 86, ust. 5 Pzp.
WYNIK dopt. Zadań nr 5 i 14
WYNIK II