Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 t.j.)  oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 8/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-1/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy:

 • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym,
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I,
 • w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej,
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej,
 • w Oddziale Otolaryngologicznym,
 • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2019 r. w Dziale Służb Pracowniczych o godz. 14:00.Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31.10.2022 r.
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31.10.2022 r.
 • Oddział Chorób Wewnętrznych I od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31.10.2022 r.
 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej od dnia 1 marca
  2019 r. do dnia 31.12.2022 r.
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28.02.2022 r.
 • Oddział Otolaryngologiczny od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28.02.2022 r.
 • Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28.02.2022 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).