Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 t.j.)  oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 64/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-7/2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 

 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym
 • w Oddziale Psychiatrycznym
 • w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych II
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Dziale Służb Pracowniczych o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 października 2022 r.
 • w Oddziale Psychiatrycznym – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
 • w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r.
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych II – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 marca 2023 r.
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej – od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).