Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79

                                                  ogłasza  konkurs  na  stanowisko

             PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHIRURGII  OGÓLNEJ  I  NACZYNIOWEJ

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 ze zm.), poświadczonych za zgodność z oryginałem tj.:

  1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska

w oryginale bądź poświadczone notarialnie,

  1. Prawo wykonywania zawodu,
  2. Opis przebiegu pracy zawodowej,
  3. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
  4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.
  6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.

Oferty z adnotacją  na  kopercie :
KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (z zaznaczeniem oddziału)  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  W  KALISZU, im. LUDWIKA PERZYNY UL. POZNAŃSKA 79”, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty ukazania  się  ogłoszenia  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny,

62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  nadsyłania  ofert.Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl

 

                               Termin składania ofert do dn. 13.02.2018 r.