Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz.1638) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 193/2017
z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-6/2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

  • przez lekarzy:
  • w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym,
  • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
  • w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego,
  • w Oddziale Okulistycznym,
  • w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z pełnieniem funkcji Koordynatora ds. transplantacji,
  • w Oddziale Rehabilitacyjnym,
  • w Oddziale Reumatologicznym,
  • w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym i Ginekologii Onkologicznej,
  • w Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,

 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej
82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 12.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2017 r. w Dziale Służb Pracowniczych
o godz. 14:00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).