Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j. t. z późn. zm.)

oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 103/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zgodnym z ogłoszeniem

 

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-1/2016/O

przez podmioty lecznicze, w zakresie:

świadczeń medycyny pracy

 

dla potrzeb pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (obszar południowej Wielkopolski).

Szacunkowa wartość zamówienia: 92.685,00 zł

W Dziale Organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 1), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz  „Warunki konkursu ofert”.

„Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekt umowy oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala: do dnia 30 sierpnia 2016 r. do godz. 09.00

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Szpitala o godz. 09:30

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowa zawarta zostanie na następujący okres:

  • od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2019 r. z maksymalnie dwoma oferentami.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581).