Fundusze_EU_infrastruktura

SOR

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Poprawa jakości świadczeń medycznych realizowanych przez SOR WSZ w Kaliszu nastąpi poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu i aparatury do przebudowywanego Oddziału. Dzięki inwestycji stworzone zostaną optymalne warunki do ratowania życia pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, głównie dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu i aparatury do zorganizowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość i efektywność świadczeń medycznych. Jednocześnie spełnione zostaną wszystkie obowiązujące przepisy dot. SOR.
Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści dla pacjentów w postaci przede wszystkim wzrostu potencjału SOR w zakresie lepszej jakości świadczeń. Projekt zwiększy efektywność i przyczyni się do rozwoju ratownictwa medycznego, a jego zakres umożliwi lepsze dostosowanie SOR do potrzeb epidemiologicznych Regionu.

Niniejszy projekt ukierunkowany jest na rozwiązanie niniejszych problemów poprzez:
• wyposażenie SOR w aparaturę diagnostyczno – monitorującą oraz aparaty wspomagające efektywność procesów ratowania życia i zdrowia pacjentów często obligatoryjne z punktu widzenia obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie SOR, takie jak m.in.:

– cyfrowe aparaty RTG (cyfrowy stacjonarny i śródoperacyjny) oraz do diagnostyki obrazowej (ultrasonografy), co jest kluczowe dla ratowania pacjentów urazowych,
– elektrokardiografy, kardiomonitory (w tym do intensywnej opieki i monitoringu funkcji życiowych), urządzenie do kompresji klatki piersiowej oraz do wspomagania masażu serca CPR,
– centrale monitorujące, analizatory parametrów krytycznych, aparat do pomiaru ciśnienia krwi, szybkiego przetaczania płynów, znieczulania ogólnego, powierzchniowego ogrzewania pacjenta niezbędne dla diagnostyki i monitorowania pacjentów,
– defibrylator, podgrzewacze płynów infuzyjnych, pompy infuzyjne, respiratory (w tym transportowy dla noworodków i dla dzieci),
– diatermię chirurgiczną,
– elementy wyposażenia SOR takie jak lampy bakteryjne, bezcieniowe, operacyjne, łóżka szpitalne dla dzieci i dorosłych, stoły zabiegowe i operacyjne;

• wzrost jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych,
• poprawę komfortu, ergonomii i efektywności pracy personelu medycznego.

 

Całkowita wartość projektu – 3 564 592,78 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 550 000,00 PLN

Informacje o Programie dostępne są na stronie www.pois.gov.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC
lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.Infrastruktura i Środowisko

Fundusze_EU

 

Kliknij aby pobrać prezentację dotyczącą projektu