Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 t.j.) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak: K-13/2018

informuje o przyjęciu ofert w następującym zakresie:

  L.p. Nazwisko Oferenta Zakres
1. Magdalena Sterlak-Sońta Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Adam Domke Szpitalny Oddział Ratunkowy
3. Anna Mosińska-Silna Oddział Chorób Wewnętrznych I
4. Marzena Michalak-Matuła Oddział Chorób Wewnętrznych I
5. Grzegorz Kędzia Oddział Chorób Wewnętrznych I
6. Jadwiga Orchowska-Budzik Oddział Chorób Wewnętrznych I
7. Grzegorz Zdunek Oddział Chorób Wewnętrznych II
8. Karolina Tworek Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
9. Marta Dziedzic Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
10. Witold Pawelczak Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
11. Danuta Strohm Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
12. Magdalena Gwóźdź-Doroczyńska Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
13. Sylwia Dutkiewicz-Bogudzińska Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
14. Paweł Gierach Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
15. Ryszard Wagner Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
16. Paweł Wilimborek Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
17. Bogdan Dudaczyk Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
18. Jacek Pełka Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Oferty wskazanych wyżej oferentów spełniają wymogi formalne określone przez Udzielającego zamówienia w „Warunkach konkursu ofert”.

Określone w ofertach kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych, mieszczą się w kwotach jakie Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1938.)