23/19_sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli

Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 30-04-2019r.).
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 30-04-2019r.)
Wyjaśnienie treści SIWZ
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania

64/18_sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych

Ogłoszenie
I_Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert: 09-01-2019r.)
II_Zmiana ogłoszenia (nowy termin składania ofert 11-01-2019r.)
SIWZ
Zmiana treści SIWZ (zmiana terminu składania ofert: 09-01-2019r.)
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.
INFORMACJA_zgodna_z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Wynik_postępowania
Informacja o unieważnieniu czynności wyboru i odrzucenia oferty , powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 5