Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Unieważnia  konkurs ofert  K -12/2016 dotyczący świadczeń zdrowotnych

ogłoszony  Zarządzeniem nr 177/2016 z dnia 19 grudnia  2016 r.

 

W związku z art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1683) i w związku z przedłużeniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L.Perzyny w Kaliszu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne do dnia 30 czerwca 2017 r., podyktowane ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2198), unieważnia się konkurs ofert K-12/2016 .