Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez zakup aparatury medycznej niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach istotnych z punktu widzenia trendów demograficznych, tj. w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii oraz pediatrii. Projekt ten przewiduje również zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób, będących główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, tj. przeznaczonych do leczenia chorób układu kostno – stawowego i mięśniowego oraz chorób układu krążenia.

 

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na zwiększenie dostępu obywateli do infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich
w nowoczesny sprzęt, stanowiąc inwestycję ukierunkowaną na:

  • stosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w aktualnym zakresie świadczeń,
  • rozszerzenie zakresu świadczeń o innowacyjne metody leczenia,
  • zapewnienie ciągłości i wysokiej jakości świadczeń.

 

Efektem rzeczowym realizacji projekt będzie m.in.

  1. aparatura medyczna zapewniająca bezawaryjne działanie, większą precyzję diagnostyki i wyższą jakość realizacji świadczeń medycznych,
  2. wprowadzenie nowych niedostępnych dotąd metod realizacji świadczeń,
  3. wzrost jakości dotąd realizowanych świadczeń,
  4. poszerzenie zakresu diagnostyki i leczenia
  5. wprowadzenie bardziej efektywnych technologii medycznych, które umożliwią skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów oraz szybszą diagnostykę.

 

Całkowita wartość projektu – 5 384 300,00 PLN

 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 576 655,00 PLN

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl