Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

przedłuża termin na składanie ofert w ramach konkursu K-31/2019

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 9 grudnia 2019 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 11 grudnia 2019 r.