Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny  w Kaliszu ogłasza  konkurs  na  stanowisko:

NACZELNEJ PIELĘGNIARKI
WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO
IM.  LUDWIKA  PERZYNY  W  KALISZU

Kandydat powinien posiadać wymagane kwalifikacje, tj.:

  • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie

lub

  • tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i co najmniej 7-letni staż pracy w zawodzie.

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tekst  jedn.: Dz. U. z 2018, poz.393):

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska –   w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
  3. prawo wykonywania zawodu – w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
  4. opisany prze kandydata przebieg pracy zawodowej;
  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem;
  7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5, mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie:

KONKURS NA STANOWISKO  NACZELNEJ  PIELĘGNIARKI  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU,   ul. POZNAŃSKA  79” oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres:

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  przewidywanym terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu  składania ofert, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl w zakładce „BIP”.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny (zwanym dalej: Szpitalem) z siedzibą w Kaliszu, kod 62-800, Poznańska 79, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.  Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie https://szpital.kalisz.pl/wp-content/uploads/2022/12/rodo.pdf  Szpital zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Aplikując na niniejsze stanowisko wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Twoich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nadesłanych ofert nie będą odsyłane