Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2022
z dnia 10.02.2022 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-3/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

 • w Oddziale Kardiologicznym;
 • w Oddziale Neurochirurgicznym;
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej;
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej
 • w Oddziale Urologicznym;
 • w Oddziale Reumatologicznym;
 • w Oddziale Chirurgii Dziecięcej;
 • w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
 • w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej;
 • w Oddziale Psychiatrycznym;
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych I
 • w Oddziale Chorób Wewnętrznych II

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 25.02.2022 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2022 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 02.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

 • od dnia 14.03.2022 r. do dnia 31.03.2025

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).