Oddział Chorób Dziecięcych

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Suda
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Joanna Pawlicka-Salamon

Oddział Chorób Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych w zakresie pediatrii wszystkim dzieciom od 0 do ukończenia 18 roku życia, zamieszkałym w Kaliszu i powiecie kaliskim (ogółem jest to 190 000 mieszkańców, liczba dzieci w w/w zakresie wiekowym wynosi ok. 50 000).

Hospitalizacja jest świadczona we wszystkich nagłych przypadkach, w tym również dla dzieci bez skierowania. Hospitalizowane są także dzieci w celu przeprowadzenia planowej diagnostyki schorzeń wymagających pogłębionych badań szpitalnych.

Zakres hospitalizowanych schorzeń obejmuje praktycznie cały wachlarz chorób wieku dziecięcego poza schorzeniami zakaźnymi i gastroenterologii, które są przyjmowane na sąsiedni Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Gastroenterologii Dziecięcej (lek. dyżurny pediatra jednocześnie dyżuruje na obydwu oddziałach).

Najliczniejszymi grupami schorzeń diagnozowanych i leczonych na oddziale to choroby dróg oddechowych, choroby układu nerwowego oraz układu moczowego. Są również diagnozowane i leczone wszystkie przypadki schorzeń w sytuacji braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadawalającego efektu po leczeniu. Dodatkowo w celu udzielenia specjalistycznych świadczeń medycznych są przekazywane dzieci z innych szpitali, między innymi z Ostrowa Wlkp., Pleszewa, Krotoszyna, Ostrzeszowa, Kępna i Turku.

W szpitalu całodobowy dyżur pełnią ( poza lekarzem pediatrą) anestezjolog, chirurg, ortopeda, ginekolog, kardiolog, laryngolog, nefrolog, neurolog, neurochirurg, otolaryngolog, internista, okulista, chirurg szczękowy, radiolog. W ciągu całej doby jest możliwe wykonanie tomografii komputerowej z możliwością sedacji, a w godzinach dopołudniowych rezonansu magnetycznego. Istnieje również możliwość, w razie potrzeby, przeprowadzenia w trybie pilnym konsultacji przez wszystkich w/w dyżurujących specjalistów.

Oddział Chorób Dziecięcych utrzymuje ścisłą współpracę z Klinikami chorób dziecięcych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu. Na tutejszym oddziale udzielane są świadczenia specjalistyczne przed przekazaniem do odpowiednich klinik lub przeprowadzana jest całość świadczenia specjalistycznego pod nadzorem merytorycznym odpowiedniej kliniki (np. w przypadku braku miejsc w klinice).

Pacjenci mogą przebywać w oddziale z rodzicem lub opiekunem.

Nasi lekarze:

  • dr n. med.

    Piotr Suda