Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 63/2024
z dnia 24.04.2024 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-28/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

  • w zakresie koordynowania realizacji procedur z zakresu chorób naczyń mózgowych-leczenie zachowawcze, chorób krwotocznych naczyń mózgowych-remodeling z zastosowaniem stentu, chorób krwotocznych naczyń mózgowych- dużych endowaskularny zabieg naprawczy, chorób krwotocznych naczyń mózgowych – średni endowaskularny zabieg naprawczy oraz udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób naczyń mózgowych leczenie zachowawcze u pacjentów oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekt umowy oraz formularz ofertowy.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 29.04.2024 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

  • od dnia 10 maja 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2027 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).