Ogłoszenie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie szkolenia:

„Szpital: prawa pacjenta w praktyce. Skuteczna komunikacja wewnętrzna. Komunikacja z pacjentem i jego bliskimi – empatia i asertywność”.


Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia:

  • Prawa Pacjenta i poszanowanie godności chorego;
  • Empatia i asertywność w komunikacji z pacjentem i jego bliskimi;
  • Taktowne i empatyczne przekazywanie trudnych informacji;
  • Skuteczna komunikacja w sytuacji wysokiego stresu;
  • Komunikacja wewnętrzna: relacje pomiędzy personelem, jasne przekazywanie informacji, troska o wizerunek zespołu i placówki.

Warunki Zamawiającego dotyczące wykonania usługi:

  • ilość uczestników: 100 pielęgniarek/położnych w 4 grupach (maksymalna ilość uczestników w grupie – 30),
  • termin realizacji: w przedziale od 01.10.2024 r. do 30.11.2024 r. – szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
  • ze względu na tematykę szkolenia Szpital sugeruje szkolenie w wymiarze co najmniej 6 godzin dydaktycznych dla grupy,
  • Szpital zapewnia salę dydaktyczną,
  • Wykonawca usługi wystawia zaświadczenia/certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dla każdego uczestnika szkolenia i dostarcza do siedziby Zamawiającego (Dział Służb Pracowniczych – pok. Nr 5), w terminie 5 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną i zapłaci za faktyczną liczbę przeszkolonych osób (uczestników szkolenia).

Oferta winna zawierać kalkulację cenową według poniższego wzoru:

Lp.Przedmiot zamówieniaLiczba uczestnikówCena jednostkowa netto za jednego uczestnikaStawka i kwota podatku VAT w %Cena jednostkowa brutto za jednego uczestnika (kol. 4 + kol. 5)Cena oferty                 (kol. 3 x kol.6)
1234567
1.Wykonanie usługi szkolenia na warunkach zawartych                       w ogłoszeniu                    z dnia 05.06.2024 r.    100 osób    

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11.06.2024 r. do godz. 12:00 w Kancelarii Szpitala – ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz.