Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 t.j. ) oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 82/2023
z dnia  06.06.2023 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-27/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

  • • konsultacji lekarskich oraz wstępnej kwalifikacji chorych do zabiegów z zakresu elektroterapii (implantacja stymulatorów serca ,kardiowerterów – defibrylatorów, układów stymulatorów resynchronizujących CRT-P i CRT-D), procedury: E31 (37.82, 37.86), E32 (37.83, 37.87), E33 (00.50, 00.531), E34 (37.941, 37.942, 37.943, 37.944), E36 (00.51, 00.542), E37 (37.752, 37.751, 37.753, 37.793), E31 (37.82, 37.86), E32 (37.83, 37.87), E33 (00.50, 00.531), E34 (37.941, 37.942, 37.943, 37.944), E36 (00.51, 00.542), E37 (37.752, 37.751, 37.753, 37.793). 
  • • zabiegów z zakresu elektrofizjologii (ablacje arytmii komorowych, nadkomorowych, krioablacji  migotania przedsionków, badań elektrofizjologicznych),procedury :E44(37.261)E43 (37.941),E48 (37.941)E47(37.272), które mają być przeprowadzane w Pracowni elektroterapii i elektrofizjologii serca.

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu,
ul. Poznańska 79 (pokój 5), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają
w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekt umowy oraz formularz ofertowy. 

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 19 czerwca 2023 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20 czerwca 2023 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty
w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala. 

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres: 

  • • od dnia 1 lipca  2023 r. do dnia 30 czerwca 2026 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 t.j.).

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki

Inne aktualności

Akcja ewakuacja

Po co w szpitalu przeprowadzane są ćwiczebne akcje gaśnicze i ratunkowe?Takie ćwiczenia, jak…