Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ul. 
Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) oraz Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

 1. Kandydat powinien posiadać następujące kwalifikacje:
 • wyższe wykształcenie – tytuł zawodowy lekarza lub lekarza dentysty,
 • tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie.
 1. Forma i wymiar zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Zakres obowiązków: kierowanie i nadzór nad działalnością medyczną Szpitala, a w szczególności nad poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych, ich organizacją, sprawnym i należytym wykonywaniem poprzez:
  • tworzenie warunków należytej realizacji zadań statutowych Szpitala, związanych  z dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem  i rodzajem świadczenia usług przewidzianych w Statucie, z przyjętymi standardami                                     i procedurami medycznymi oraz rozwijanie medycznej działalności komercyjnej,
  • wprowadzanie zarządzania procesami technologii medycznych w obrębach oddziałów szpitalnych poprzez analizy technologii medycznych,
  • tworzenie zespołów działalności statutowej z uwzględnieniem minimalnej liczby personelu udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych,
  • nadzór nad zachowaniem co najmniej minimalnych norm wyposażenia w sprzęt, aparaturę  i środki medyczne oraz zachowanie tych standardów stosownie do obowiązujących przepisów,
  • nadzór nad prawidłowością gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną,
  • koordynacja i nadzór nad pracą podległych oddziałów, pododdziałów, zakładów i działów działalności podstawowej oraz współpraca z kierownikami innych działów Szpitala,
  • organizowanie i inicjowanie współpracy z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych i usług medycznych,
  • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji medycznej zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zagubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki zgodnie z przepisami prawnymi.

Kandydaci proszeni są  o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 430):

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska – w oryginale bądź poświadczone notarialnie;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata oraz co najmniej 8 –letni staż pracy w zawodzie;
 5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.U. z 2019 r. poz. 1781)”.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty z adnotacją  na  kopercie:

KONKURS NA STANOWISKO Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
” oraz imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert, w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz.
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu są dostępne na stronie internetowej szpital.kalisz.pl w zakładce „BIP”.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją                       o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.