08/21_„Zakup ambulansu typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych” Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego