12.11.2010__Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów pracy serca oraz cewników balonowych uwalniających lek antyproliferacyjny paklitaksel