59/19_Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala