6/20_dzierżawa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność handlową