66/16_Dostosowanie Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do wymagań do wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 t.j.) – dostawa i montaż 25 sztuk ścianek wewnętrznych przeciwpożarowych z profili aluminiowych wraz z zamontowanymi drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60