Rozstrzygnięcie konkursu

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 t.j. z późn. zm.) oraz w związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń znak: K-22/2020

informuje o przyjęciu ofert w następującym zakresie:

L.p. Nazwisko OferentaZakres
1.Paweł CzajaKoordynowanie programu KOS–zawał oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu KOS-zawał przez lekarza

Oferty wskazanych wyżej oferentów spełniają wymogi formalne określone przez Udzielającego zamówienia w „Warunkach konkursu ofert”.

Określone w ofertach kwoty należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych, mieszczą się w kwotach jakie Udzielający zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 t. j.).