Ogłoszenie

Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

im. Ludwika Perzyny  w Kaliszu, ul. Poznańska 79

ogłasza  konkurs  na  stanowisko

                                   PIELĘGNIARKI  ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

                                WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO  im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU,

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska określonego
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami   (Dz.U. z 2023r. poz. 1515).                      

Kandydaci  proszeni są  o  składanie dokumentów  określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska  kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U 2021.430 t.j.), tj.:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska  

    w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

3. Prawo wykonywania zawodu w oryginale bądź poświadczone notarialnie.

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

5. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 mogą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. 

Oferty z adnotacją  na  kopercie


„KONKURS NA STANOWISKO  PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO  WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  ZESPOLONEGO

im. LUDWIKA PERZYNY   W  KALISZU”,

imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata kierować należy  w  terminie 14  dni  od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  na  adres :

Wojewódzki  Szpital  Zespolony  im. Ludwika Perzyny, 62 – 800 Kalisz, ul. Poznańska  79

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozpatrzenie  zgłoszonych  kandydatur   nastąpi w  terminie 30 dni od  daty  upływu  terminu nadsyłania  ofert w siedzibie podmiotu ogłaszającego konkurs.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej www.szpital.kalisz.pl 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79 (zwanym dalej: Szpitalem), uzyskane w procesie rekrutacji, będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich wpłynięcia do Szpitala. Kandydaci aplikując na stanowisko, proszeni są o zapoznanie się z informacją                       o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Szpitalu zawartą na stronie http://szpital.kalisz.pl/uploads/Rodo.pdf  Aplikując na niniejsze stanowisko kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki