26.10.2015_Dostawa i ueuchomienie skanera kaset RTG