Ogłoszenie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 t.j.)  oraz w związku z Zarządzeniem Dyrektora nr 83/2020 z dnia 05.05.2020 r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach zgodnych z ogłoszeniem

ogłasza konkurs ofert znak: K-15/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

  • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną
  • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ (od poniedziałku do piątku od godz. 15.35 do 8.00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego)

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu wynoszącej 82.782.

W Dziale Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, ul. Poznańska 79 (pokój 19), począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”. “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.kalisz.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala:

do dnia 20.05.2020 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020 r. w Dziale Służb Pracowniczych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 22.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Umowy zawarte zostaną na okres:

  • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ wraz z Poradnią Nefrologiczną – od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.
  • w Oddziale Nefrologicznym ze Stacją Dializ (od poniedziałku do piątku od godz. 15.35 do 8.00 dnia następnego, a także w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego) od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).